KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna 221 DRUK

 

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 221
  z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 42/44, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły – Pani Beata Urbanek – Żywica.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się państwo skontaktować pod adresem e-mail:
  Pani Anna Kokot, iod@dbfo-wola.waw.pl.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i/lub  Pani/Pana dziecka jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Ustawa – Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji,  promocji oraz innych działań statutowych szkoły i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celów oraz zgodnie z prawem (do czasu ustania przesłanek).
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem umownym.
 • Podanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie, jednakże niepodanie danych w zakresie ustawowym, wymaganym przez administratora, skutkuje brakiem możliwości wykonywania działań statutowych szkoły (rekrutacja, realizacja zaleceń zawartych w opiniach i w orzeczeniach).
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w innych celach np. w celu promocji oraz innych działań statutowych szkoły odbywa się na podstawie zgody.
 • Zgoda jest wyrażana dobrowolnie. W każdej chwili może ją Pan/Pani odwołać poprzez pismo do administratora danych osobowych z żądaniem wstrzymania przetwarzania Państwa danych osobowych (nie dotyczy orzeczeń oraz danych wymaganych ustawowo).
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych.

 

 

Post Author: ADMIN