DZIECI CUDZOZIEMSKIE

Oddziały Przygotowawcze

warunki tworzenia, organizacji oraz działania w szkołach

Szkoła nie wystawia ani zaproszeń ani zaświadczeń, w których potwierdza się rezerwację miejsca w szkole.

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole zostały otwarte pierwsze oddziały przygotowawcze, do których uczęszczają uczniowie przybywający z zagranicy nieznający języka polskiego albo znający go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

 • Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 • Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 15 uczniów.
 • W oddziale przygotowawczym dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych
  odpowiednio dla klas:

  IIII szkoły podstawowej;
  2) IV–VI szkoły podstawowej;
  3) VII i VIII szkoły podstawowej;

 • Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć liczbę godzin:
  1) w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo;
  2) w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejszą niż 23 godziny tygodniowo;
  3) w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo;
 • Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny.

Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa.

Dokumenty potrzebne do zapisu

 • Świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły
  lub kolejnego etapu edukacji zagranicą;
 • przetłumaczone na język polski świadectwo urodzenia dziecka
 • paszporty dziecka i rodziców
 • Karta zapisu do szkoły (pobierz)

Dokumenty powinny być przetłumaczone

Ponieważ organy administracji rządowej i samorządowej, a więc również szkoły i przedszkola posługują się językiem polskim, jako językiem urzędowym dokumenty, o których mowa muszą być przetłumaczone na język polski. Osobami uprawnionymi do tłumaczenie m.in. świadectw szkolnych sątłumacze przysięgli.

Można przyjąć ucznia do odpowiedniej klasy również uwzględniając jego wiek lub opinię.

Decyzję w sprawie sposobu przyjęcia ucznia podejmuje zawsze dyrektor szkoły.