Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp221.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-24 (data pierwszego oświadczenia: 2020-09-14).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Stępień, adres e-mail: sekretariat.sp221@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 620 17 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.brpo.gov.pl/).

 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba szkoły znajduje się przy ulicy Ogrodowej 42/44. W tym budynku uczą się uczniowie z oddziałów przedszkolnych oraz z klas 1-4. Dojścia piesze są od ulicy Ogrodowej i Al. Solidarności. Przejście dla pieszych od ulicy Ogrodowej nie posiada sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Sygnalizację świetlną i dźwiękową posiada przejście dla pieszych od Al. „Solidarności”. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe to przystanek Wola Ratusz.

Uczniowie z klas 5-8 uczą się w budynku Żelazna 71. Dojście dla pieszych jest od ulicy Żelaznej. Nie posiada ono ani sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Najbliższe przystanki autobusowe to przystanek Chłodna oraz Wola Ratusz. Najbliższe przystanki tramwajowe to Wola Ratusz.

Biegi schodów (pierwszy i ostatni stopień) oznaczono kolorem kontrastowym.

Najbliższe miejsce parkingowe dla obu lokalizacji znajdują się wzdłuż ulic sąsiadujących - parkingi płatne.

Najbliższa stacja PKP to Warszawa Ochota. Metro M1 Ratusz Arsenał Metro M2 Rondo ONZ Najbliższy postój taksówek jest na pl. Bankowym.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stroniehttps://www.wtp.waw.pl/

 

Wejście do budynku

Wejście do Szkoły na Ogrodowej znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Ogrodowej oraz jest także drugie wejście (boczne) od Al. Solidarności – i jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (zamontowano platformę schodową). Wejście od strony boiska szkolnego wyposażono w podjazd prowadzący do sali gimnastycznej. Wejście do Szkoły przy ul. Żelaznej 71 znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Żelaznej. Do obu budynków możliwy jest wstęp z psem asystującym. Sekretariaty do obsługi klientów w obu budynkach usytuowane są na parterze. Są one wyposażone także w pętle indukcyjne. Istnieje także możliwość skorzystania z tłumacza migowego PJM online (link znajduje się na stronie internetowej szkoły). W obu budynkach oznakowano wejścia i wyjścia, Sekretariat, gabinety dyrektora tabliczkami w języku Braillea.

W obu budynkach nie ma wind.

Data dodania: 2021-08-17 15:46:49
Data edycji: 2023-04-17 07:57:25
Ilość wyświetleń: 2375

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Tłumacz języka migowego