Informujemy, że od dn. 26.06.2024 r. Sekretariat Szkoły będzie czynny tylko w budynku przy ul. Ogrodowej 42/44 - tel. 22 620 17 40.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zwalnianie uczniów z zajęć edukacyjnych

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki

Dyrektor Szkoły zwolnia ucznia z:

  • wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  • realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Zwolnienie z drugiego języka obcego nowożytnego

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z uszkodzeniem słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie:

  • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, albo
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

- z których wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka.

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Rodzice uczniów, którzy posiadają taką opinię proszeni są o złożenie podania w Sekretariacie Szkoły.

Wzory podań znajdują się poniżej.

Data dodania: 2022-09-08 09:12:08
Data edycji: 2023-09-25 17:54:12
Ilość wyświetleń: 1399

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Tłumacz języka migowego